,

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Elektronický obchod www.dobrymed.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod reg. č. 201410572

a/ Zmluvné strany /predávajúci a kupujúci- spotrebiteľ/ sa dohodli, že spotrebiteľ je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

b/. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne pre potreby uzavretia kúpnej zmluvy, zaslania tovaru a ďalšej komunikácie s ním. Predávajúci použije osobné údaje kupujúceho na vystavenie daňového dokladu, ďalšej indentifikacie kupujúceho a pre potreby doručovacej spoločnosti. Ak kupujúci počas registrácie označí, že súhlasí so zasielaním občasných marketingových informácii /newsletter/, predávajúci použije jeho emailovú adresu na tento účel.

c/ Predávajúci pri získavaní a spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov . Osobné údaje sú získavané pomocou registračného formulára, resp. formulára na zaslanie tovaru bez registrácie.

d/ Kupujúci má právo a je mu umožnené aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke www.dobrymed.sk , vo svojom zákazníckom účte.

e/ Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v článklu 8 bod b týchto všeobecných obchodných podmienok.a abezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracuváva v súlade s dobrými mravmi a bude koná spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom .

f/ Kupujúci ma právo /na základe písomnej žiadosti/ na:

  1. vyžadovať dostupnosť informácii o postupe pri spracovaní jeho osobných údajov
  2. vyžiadať potvrdenie o spracovávaní ní resp. nespracovávaní jeho osobných údajov
  3. dostupnosť informácii o množstve a type osobných údajov zhromažďovaných v systéme e- shopu www. dobrymed.sk
  4. opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania
  6. likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
  7. namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu
  8. požadovať, aby predávajúci ďalej nepoužíval jeho osobné údaje

g/ web stránky eshopu dobrymed.sk používajú cookies na to, aby systém mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa ukladané na pevný disk návštevníka stránky. Uľahčuje to navigáciu na stránke, zrýchľuje rýchlosť načítania stránok a zvyšuje významným spôsobom mieru komfortu užívateľa web stránky. Cookies sú spravidla internetovým prhliadačom akceptované automatiky. Zákazník, návštevník internetového obchodu www.dobrymed.sk má možnosť cez nastavenie svojho internetového prehliadača zamedziť ukladaniu cookies na pevný disk svojho počítača. Skôr uložené cookies je možne neskôr vymazať.

Neakceptovanie cookies môže však skomplikovať funkčnosť objednávacieho procesu .