Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.dobrymed.sk. Nákup tovaru môžu realizovať fyzické i právnické osoby („zákazník“) Zákazník súhlasí, že takto uzavrená kúpna zmluvy sa riadi týmito Obchodnými podmienkami, prípadne ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.dobrymed.sk a príslušnými aktuálnymi právnymi predpismi.

Predávajúci:

MVDr. Anna Zitrická,  Lučkovce 1051, 07203 Moravany, okr. Michalovce, IČO: 373149400, IČ DPH : SK  1044961973 email: zitricka@dobrymed.sk

Predávajúci je platcom DPH.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.dobrymed.sk objednať akýkoľvek tovar, ktorý má povolenia na predaj, čiže pri zobrazení produktu je zobrazené tlačítko: Pridaj do košíka.

Po vložení tovaru do košíka je ten udržiavaný v zozname tovarov v košíku. V zozname tovarom je tiež zobrazená sumárna cena za tovar s navrhnutým poštovným /systém uprednostňuje najlacnejšie- vyrátané na základe hmotnosti celej objednávky/ Pre dokončenie objednávky zákazník prejde na tlačítko POKLADŇA

Nakupovať môžu registrovaní i neregistrovaní zákazníci.

Registrácia zákazníka. Zákaznik vyplní registračný formulár. Ak uvedie IČO, je registrácia považovaná za firemnú. Pri vyplnení políčka Názov firmy, systém ponúkne formulárové polička potrebné pre firemné údaje.

Zákazník v súhrne objednávky má možnosť upraviť jednotlivé produkty vložené do košíka.

Vyberie si spôsob dopravy tovaru a formu platby. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Po odsuhlasení oboznámenia sa s obchodnými podmienkami potvrdí objednávku stlačením tlačídka „Potvrdiť objednávku“.

Zákazník týmto potvrdzuje, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru, cene tovaru, nákladoch na prepravu a túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajcému uhradiť dohodnutým spôsobom. Následne je objednávka uložená a systéme www.dobrymed.sk a mailom je poslaná zákazníkovi informácia o jeho objednávke.

Zmluva o nákupe je považaná za uzavretú doručením potvrdzujúcej informácie zákazníkový.

Výnimkou sú nákupy, ktoré vyžadujú následné ďalšie dojednania medzi zákazníkom a predávajúcim. Dojednania môžu byť iniciované predávajúcim i kupujúcim.

Registrovný zákazník ma v eshope www.dobrymed.sk prístup informáciam o stave svojich objednávok. Informácie sú dostupné po autorizácii prihlasovacími údajmi zákazníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.Informácia o zmene obchodných podmienok je uvedená na www.dobrymed.sk.

Článok 3
Platobné podmienky

Predávajúci nie je platcom DPH. Ceny uvedené v eshope www.dobrymed.sk sú konečné. U vybraných tovarov je možná. na časovo obmedzenú dobu. zľava z ceny tovaru. Zľava na cene tovaru je umiestnená pri zobrazení tovaru. Všetky zľavené tovary sú zobrazené v oddeleni „ZĽAVENÉ PRODUKTY“.

Zákazník má možnosť výberu formy platby za tovar: Dobierka, prevod na účet, platba kartou. Pri výbere platby – DOBIERKA bude zákazník platiť pri prevziati tovaru od doručovacej služby. Pri forme platby „prevod na účet“ predávajúci tovar odosiela až po pripísaní finančnej čiastky na svoj účet.

Článok 4
Dodacie podmienky cena dodania tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v najrýchlejším možným spôsobom. Vzhľadom na charakter niektorých tovarov /ručná vyroba, úprava podľa požiadaviek kupujucého/ doba dodania tovaru je patričné predlžená. V prípade predlženia doby dodania tovaru, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujucého elektronickou poštou, alebo telefonicky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v objednávacom procese. Cena dodania tovaru je systémom vypočítaná podľa hmotnosti celej objednávky a aktuálneho cenníka doručovacej služby.

Článok 5
Storno objednávky

A. Storno objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením predávajúcemu formou elektronickej pošty na adresu zitricka@dobrymed.sk, telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na web stránke predávajúceho. Ak bola suma za stornovanú objednávku, predávajúci prevedie prostriedky nakúpujúcemu v dobe do 7 dní od uznania storna. Ak medzitým bola objednávka spracovaná , predávajúci si vyhradzuje právo a náhradu nákladov , ktoré vznikli v súvislosti so spracovaním a odoslaním objednávky.

B. Storno objednávkym, alebo časti objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo časť objednávky ak z technických príčin nie je možné dodanie vo zvyčajnej lehote, alebo objednaný tovar nie je medzitým dostupný, resp je dostupný vo výrazne zmenenej podobe. Predávajúci bude zákaznika o vzniknutej situácii ihneď informovať a dohodne ďalší postup. Ak bolo už za tovar zaplatené bude sa postupovať podľa dohody medzi predávajúcim a kupújucim.

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka /spotrebiteľa/ na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru.

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese zitricka@dobrymed.sk

Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. Ak zákazník uplatní odstúpenie od zmluvy vráti tovar v nepoškodenom stave predávajúcemu do 14 dní od uplatnenia odstupenia od zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevzatia tovaru poškodeného, prípadne s poškodeným originálnym balením. Zákazník odosiela vrátený tovar na svoje náklady.

.

V súlade so zákonom zákazník nemá nárok na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a/ tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru /napr. označenie logom/ˇalebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

b/tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

c/ tovar s porušením ochranného obalu /napr. kozmetika/, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní poškodený, či zdeformovaný

d) tovar poškodený


Článok 7
Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí.

Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak balenie tovaru je viditeľne poškodené, alebo chýbajú niektoré časti zasielky, resp. sú produkty poškodené vplyvom prepravy. V tomto prípade je povinnosťou zákazníka spísať s konkrétnym doručovateľom /vodičom/ protokol o škode resp. odmietnuť prevzatie zasielky. O vzniknutej škode hneď informuje predávajúceho. Neskoršie reklamácie na poškodenie tovaru prepravou predávajúci neakceptuje.

Článok 8
Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

a/ Zmluvné strany /predávajúci a kupujúci- spotrebiteľ/ sa dohodli, že spotrebiteľ je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

b/. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne pre potreby uzavretia kúpnej zmluvy, zaslania tovaru a ďalšej komunikácie s ním. Predávajúci použije osobné údaje kupujúceho na vystavenie daňového dokladu, ďalšej indentifikacie kupujúceho a pre potreby doručovacej spoločnosti. Ak kupujúci počas registrácie označí, že súhlasí so zasielaním občasných marketingových informácii /newsletter/, predávajúci použije jeho emailovú adresu na tento účel.

c/ Predávajúci pri získavaní a spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov . Osobné údaje sú získavané pomocou registračného formulára, resp. formulára na zaslanie tovaru bez registrácie.

d/ Kupujúci má právo a je mu umožnené aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke www.dobrymed.sk , vo svojom zákazníckom účte.

e/ Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v článklu 8 bod b týchto všeobecných obchodných podmienok.a abezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracuváva v súlade s dobrými mravmi a bude koná spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom .

f/ Kupujúci ma právo /na základe písomnej žiadosti/ na:

  1. vyžadovať dostupnosť informácii o postupe pri spracovaní jeho osobných údajov
  2. vyžiadať potvrdenie o spracovávaní ní resp. nespracovávaní jeho osobných údajov
  3. dostupnosť informácii o množstve a type osobných údajov zhromažďovaných v systéme e- shopu www. dobrymed.sk
  4. opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania
  6. likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
  7. namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu
  8. požadovať, aby predávajúci ďalej nepoužíval jeho osobné údaje

g/ web stránky eshopu dobrymed.sk používajú cookies na to, aby systém mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa ukladané na pevný disk návštevníka stránky. Uľahčuje to navigáciu na stránke, zrýchľuje rýchlosť načítania stránok a zvyšuje významným spôsobom mieru komfortu užívateľa web stránky. Cookies sú spravidla internetovým prhliadačom akceptované automatiky. Zákazník, návštevník internetového obchodu www.dobrymed.sk má možnosť cez nastavenie svojho internetového prehliadača zamedziť ukladaniu cookies na pevný disk svojho počítača. Skôr uložené cookies je možne neskôr vymazať.

Neakceptovanie cookies môže však skomplikovať funkčnosť objednávacieho procesu .